JAKA

JAKA Robotics is a high-tech firm dedicated to research and development for the next generation of cobots and smart factories. JAKA has always been at the forefront of robotics innovation. We shall spread the spark of wisdom throughout the world by focusing on the spirit of attention, professionalism, and creativity. and help businesses transition into the Industry 4.0 age.

JAKA Robotics là một công ty công nghệ cao chuyên nghiên cứu và phát triển thế hệ cobots và nhà máy thông minh tiếp theo. JAKA luôn đi đầu trong việc đổi mới người máy. Chúng tôi sẽ truyền lửa trí tuệ trên toàn thế giới bằng cách tập trung vào tinh thần chú ý, chuyên nghiệp và sáng tạo. và giúp các doanh nghiệp chuyển đổi sang thời đại Công nghiệp 4.0.

THE FOLLOWING ROBOTS ARE NOT AVAILABLE AT THE MOMENT:

JAKA Robots Controller JAKA Cobots

Out of stock

JAKA Zu 3 Cobot

Axes: 6
Max. Reach: 626mm
Max. Load: 3kg
Out of stock

JAKA Zu 5

Axes: 6
Max. Reach: 954mm
Max. Load: 5kg
Out of stock

JAKA Zu 7

Axes: 6
Max. Reach: 819mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

JAKA Zu 12

Axes: 6
Max. Reach: 1327mm
Max. Load: 12kg
Out of stock

JAKA Zu 18

Axes: 6
Max. Reach: 1073mm
Max. Load: 18kg