Tế bào robot phay và cắt

Available

Robot phay ABB IRB 7600 325/3.1 M2004

Axes: 6
Max. Reach: 325mm
Max. Load: 3100kg